Home » Ελέγξτε πριν επιλέξετε franchise…

Ελέγξτε πριν επιλέξετε franchise…

Συντάκτης: Franchise Success

Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

 • Αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα για τον franchisor.
 • Αναλυτικά στοιχεία υφιστάμενων franchisees.
 • Διοικητική διάρθρωση του franchisor και επαγγελματική εμπειρία των διευθυντών και των υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών.
 • Διαχρονική παρουσίαση της πορείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
 • Περιγραφή του concept.
 • Παρουσίαση του συστήματος franchise
 • Απαιτούμενη αρχική επένδυση.
 • Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης.
 • Λοιπές καταβολές προς τον Franchisor.
 • Ενδεχόμενη βοήθεια στην ανεύρεση κεφαλαίων.
 • Περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας του franchisee.
 • Βαθμό προσωπικής συμμετοχής του franchisee.
 • Όρους τερματισμού και ανανέωσης της συμφωνίας franchise.
 • Αριθμό υπαρχόντων franchisees και τα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας
 • Στοιχεία για ενδεχόμενες διενέξεις με υφιστάμενους και παλαιούς franchisee.
 • Δικαιώματα του franchisor να επιλέξει / εγκρίνει τοποθεσίες για το κατάστημα.
 • Εγγυημένη εκπαίδευση και υποστήριξη προς τον franchisee.
 • Οικονομικές πληροφορίες για το πιλοτικό κατάστημα.
 • Οικονομικά στοιχεία σχετικά με τον franchisor καθώς και με τις συνδεόμενες με αυτόν επιχειρήσεις.
 • Κατάλογο των οικονομικών και επαγγελματικών συμβούλων του franchisor.
 • Κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών των κύριων προϊόντων και όροι συνεργασίας.
 • Εναλλακτικές πηγές προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπτωση αδυναμίας των εγκεκριμένων να ανταποκριθούν είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά είτε σε επίπεδο κόστους και όρων πληρωμής.
 • Αρχική Επένδυση: Πηγές και όρους προμήθειας εξοπλισμού και χρονικούς περιορισμούς ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Όρους ενδεχόμενης υποχρεωτικής ανακαίνισης προσαρμογής σε νέα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας, που απαιτούν νέες επενδύσεις εκ μέρους του franchisee.
 • Δυνατότητες και όρους περαιτέρω επέκτασης του franchisee.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ …

 

 • Οικονομική κατάσταση και προϊστορία της εταιρείας.
 • Χρονικό διάστημα ανάπτυξης της επιχείρησης με την μέθοδο του franchising.
 • Λεπτομερή αποτελέσματα του πιλοτικού καταστήματος.
 • Συνολικός αριθμός franchisees και χρόνο παραμονής τους στο σύστημα.
 • Εξασφάλιση επαφής με υφιστάμενους franchisees.
 • Κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας του franchisor και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 • Αξία και αποδοχή των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών έναντι του ανταγωνισμού.
 • Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 • Είδος και βαθμός υποστήριξης από τις κεντρικές υπηρεσίες του franchisor.
 • Αναλυτική διερεύνηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Τυχόν επιβάρυνση για την εκπαίδευση είτε του ίδιου του franchisee είτε του προσωπικού του.
 • Συνολικό κόστος για την ένταξη στο σύστημα franchise.
 • Ρεαλιστική εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου εκκίνησης.
 • Όροι και εγγυήσεις που αφορούν στην αποκλειστικότητα της περιοχής.
 • Ενδεχόμενα παράλληλα δίκτυα διανομής είτε του franchisor είτε συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.
 • Μορφές και κόστος διαφημιστικής προβολής: Στρατηγικά προωθεί το franchise ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Υποχρεωτική αγορά προϊόντων αποκλειστικώς από τον franchisor.
 • Υποχρεωτικοί στόχοι για την διατήρηση του franchise.
 • Ρεαλιστικώς τεκμηριωμένη εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
 • Προσφερόμενες υπηρεσίες από τον franchisor πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας και την καταβολή royalties.
 • Περιορισμοί στη λειτουργία.
 • Γιατί
 • α) έκλεισαν καταστήματα που ανήκαν στο σύστημα,
 • β) αποχώρησαν οι franchisees.
 • Υπόδειγμα σύμβασης και των παραρτημάτων της.
 • Εμπορική πολιτική.
 • Το πλάνο ανάπτυξης και ειδικότερα στις περιοχές που ενδεχομένως επηρεάζουν τη δική σας περιοχή.
 • Στρατηγική επέκτασης του franchisor σε «κλειστές» αγορές ή σε εμπορικά κέντρα που επηρεάζουν τη δική σας περιοχή.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISE ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ…

 • Πλήρη και συστηματική παρουσίαση του «πακέτου» franchise.
 • Αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση των «σημάτων» και των δικαιωμάτων πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παραχωρούνται στον franchisee για εκμετάλλευση.
 • Σαφή προσδιορισμό του target group και της γεωγραφικής περιοχής όπου μπορεί να πουλάει αποκλειστικά  ο franchisee.
 • Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου συνεργασίας franchisor – franchisee.
 • Φύση και έκταση των υποχρεώσεων του franchisee προς τον franchisor, συμπεριλαμβανομένης και των όρων αποκλειστικής προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Δικαίωμα ανανέωσης – επέκτασης του συμβολαίου πέραν του αρχικού χρόνου. (όροι και προϋποθέσεις)
 • Όρους και συνθήκες για τον τερματισμό του συμβολαίου εκ μέρους του franchisee.
 • Επακριβή περιγραφή της εκπαίδευσης και της συνεχούς υποστήριξης που πρέπει να παρέχει ο franchisor.
 • Ακριβή προσδιορισμό των οικονομικών όρων της συνεργασίας:
 • α)το ποσό για δικαίωμα εισόδου στο σύστημα (entry fee)
 • β) περιοδικές καταβολές κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης (royalties) είτε ως ποσοστό επί των πωλήσεων, είτε ως σταθερό ποσό
 • γ)την ενδεχόμενη συμμετοχή του franchisee στην κεντρική διαφήμιση του franchisor.
 • Ακριβή όρια της περιοχής που ανατίθεται στον franchisee και προστασία έναντι του franchisor, των λοιπών franchisees και συνδεόμενων με τον δότη επιχειρήσεων.
 • Τα δικαιώματα του franchisee να πουλήσει ή να μεταβάλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του franchise.
 • Αποδοχή των δικαιωμάτων των κληρονόμων του franchisee σε περίπτωση θανάτου του.

ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝ…

Υπόσχεται τεράστια κέρδη με ελάχιστες επενδύσεις.

 • Λέει «αποφάσισε τώρα για να εξασφαλίσεις μια προνομιούχο θέση».
 • Δεν μπορεί να δώσει τεκμηριωμένα απολογιστικά στοιχεία για πωλήσεις και κέρδη.
 • Υπόσχεται γρήγορες και εύκολες πωλήσεις.
 • Δεν μπορεί ή δεν θέλει να παρουσιάσει τους διευθυντές και τους προϊσταμένους που στελεχώνουν την εταιρεία και το σύστημα.
 • Δεν δίνει σαφείς απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στην κατοχύρωση σημάτων, στην πνευματική βιομηχανική ιδιοκτησία, στην τεχνογνωσία κ.λπ.
 • Προσπαθεί σταδιακώς να αυξήσει τα entry fee ή προχωρεί σε σταδιακή και αποσπασματική παρουσίαση των επιμέρους ποσών που συγκροτούν το συνολικό κόστος απόκτησης του πακέτου.
 • Δεν αναλύει με σαφήνεια τι περιλαμβάνει η αρχική επένδυση.(συμπεριλαμβάνει «αέρα» για το κατάστημα, entry fee, ενοίκια κατασκευαστικής περιόδου, κεφάλαιο κίνησης για το αρχικό εμπόρευμα κ.ο.κ.;)
 • Προτείνει βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο.
 • Δεν παρέχει δεδομένα για την πορεία και αποδείξεις της οικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης.
 • Δεν αποκαλύπτει τις στρατηγικές για τη μελλοντική ανάπτυξη.
 • Το πλαίσιο λειτουργίας παρουσιάζεται ασαφές.
 • Δεν είναι ενήμερος για τις κινήσεις του ανταγωνισμού ούτε για τις διεθνείς τάσεις.
 • Το συμβόλαιο είναι δυσνόητο και ασαφές.
 • Μιλά αόριστα για την υποστήριξη και για την εκπαίδευση του franchisee.
 • Η διαφήμιση είναι…αδύναμη.
 • Λέει αοριστίες για τις οικονομικές και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς τον franchisee.
 • Η διάρθρωση του στελεχιακού δυναμικού είναι ανεπαρκής ενώ υλικοτεχνική υποδομή παρουσιάζει ελλείψεις
 • Δεν παρέχει άμεσα στοιχεία για τα υφιστάμενα franchise καταστήματα.
 • Δεν τηρεί τις διαδικασίες και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.
 • Κανονίζει επαγγελματικές συναντήσεις σε ξενοδοχεία και όχι στα γραφεία του.
 • Δεν είναι μέλος του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο