Home » Balanced Scorecard: Αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης και ελέγχου στην υπηρεσία των δικτύων franchise

Balanced Scorecard: Αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης και ελέγχου στην υπηρεσία των δικτύων franchise

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Photos Via Flickr

Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, και επομένως και στην Ελλάδα, μετρούσαν την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους με την χρήση αποκλειστικκά οικονομικών μεγεθών και δεικτών.

Το ενδιαφέρον εστιαζόταν στην πορεία των πωλήσεων, στα καθαρά κέρδη, στο περιθώριο μεικτής και καθαρής κερδοφορίας, στη ρευστότητα και στο κεφάλαιο κίνησης.

Ομως συχνά, η επίτευξη στόχων που σχετίζονταν με την πρόοδο στα παραπάνω μεγέθη δεν συμβάδιζε με την πραγματική ανάπτυξη μιας εταιρείας στο πέρασμα του χρόνου, αφού για την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων (πχ. Περιθώριο Λειτουργικής Κερδοφορίας) θυσιαζόταν η μακροπρόθεσμη δυναμική (π.χ. με επιδείνωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από περικοπή θέσεων εργασίας)

Στα τελευταία χρόνια όμως, και έπειτα από τις μελέτες που δημοσίευσαν δύο αμερικανοί καθηγητές και συγκεκριμένα οι Robert Kaplan και David  Norton, η παραπάνω στάση φαίνεται ότι σιγά σιγά μεταβάλλεται και οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται και σε άλλες παραμέτρους της επιχειρησιακής λειτουργίας για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους. Συγκεκριμένα αναφέρουμε την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι πελάτες και την εμπιστοσύνη που έχουν στα προϊόντα που καταναλώνουν, την ποιότητα της εξυπηρέτησης, την ικανότητα της επιχείρησης να υιοθετεί νέα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, όπως επίσης και να επεξεργάζεται και να αναπτύσσει κερδοφόρα νέες ιδέες.

Η παραδοσιακή λοιπόν μέτρηση της επιτυχίας με οικονομικά μόνο κριτήρια αρχίζει σιγά σιγά να καταρρίπτεται και μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης σταδιακά υιοθετείται, που ονομάζεται ΄΄Ισορροπημένος Πίνακας Βαθμολόγησης΄΄ (Balanced Scorecard), που καλύπτει όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια.

Ιδιαίτερα στα δίκτυα Franchise όπου πρέπει να καλυφθούν σημαντικές ιδιαιτερότητες (απομακρυσμένα σημεία, ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αδυναμία άμεσου ελέγχου κοκ)  και ο ποιοτικός παράγοντας είναι ιδιαίτερα καθοριστικός, η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς πάνω στους οποίους εστιάζεται η παραπάνω βαθμολόγηση είναι εκείνοι των οικονομικών αποτελεσμάτων, του πλαισίου διατήρησης και ανάπτυξης των υπαρχόντων και δυνητικών πελατών, των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας και της μάθησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (στελέχη, franchisees, υπάλληλοι).

Κάθε ένας από τους παραπάνω τομείς πρέπει να τεθεί στο μικροσκόπιο της ανάλυσης και να γίνει ένα σημαντικό τμήμα του σχεδίου για βελτιωμένη εταιρική απόδοση και ανάπτυξη ως δίκτυο αλλά και ως σημείο πώλησης (εταιρικό ή franchise).

Χρηματοοικονομικά

Αναφέρεται στην καταγραφή των εσόδων, των εξόδων, των καθαρών κερδών, δεικτών αποδοτικότητας και γενικά καταγράφει την πορεία των οικονομικών μεγεθών στην πορεία του χρόνου σε σχέση και με τις αποκλίσεις από τους προκαθορισμένους στόχους. Τα παραπάνω κριτήρια είναι ποσοτικά και επομένως εύκολα μετρήσιμα.

Πελάτες

Συχνά ο παραπάνω παράγοντας παραμελείται στην δημιουργία των επιχειρησιακών σχεδίων. Ομως θέματα όπως η ικανοποίηση και η διατήρηση των πελατών, η επιτυχία της διαφημιστικής εκστρατείας, η σωστή τιμολογιακή πολιτική, αναγνωρίζονται σιγά σιγά ως πολύ σημαντικά και επομένως αντικείμενα στοχοθέτησης από ένα αυξανόμενο αριθμό δικτύων.

Εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες / συστήματα

 

Η επιτυχία του παραπάνω τομέα μετριέται από το βαθμό υιοθέτησης νέων καινοτόμων συστημάτων λειτουργίας σε όλο το δίκτυο και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, που εξαρτάται βέβαια από το βαθμό ικανότητας διαχείρισης των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών αλλαγών που συντελούνται.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού

 

Αντανακλά την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προδιαγραφών, που συνεχώς εξελίσσεται, μαθαίνει και υιοθετεί νέες τεχνολογίες και συστήματα οργάνωσης, με αποτέλεσμα την αυτοανάπτυξη αλλά και την ικανοποίηση που απολαμβάνει από την επιχείρηση που απασχολείται. Εδώ υπεισέρχονται θέματα μέτρησης της ικανοποίησης, της αυτοεξέλιξης και της παραγωγικότητας .

Όλοι επομένως οι παραπάνω τομείς, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης της εξέλιξης και προόδου ενός δικτύου και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αντληθούν, είναι :

  • Δημιουργία ενός ξεκάθαρου επιχειρησιακού  σχεδίου με διάφανο όραμα και σκοπό
  • Βελτιωμένη επικοινωνία του παραπάνω σχεδίου σε όλες τις κλίμακες της επιχειρησιακής δομής και ιεραρχίας
  • Στόχους που συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του δικτύου αλλά και κάθε σημείου πώλησης μέσω του ετησίου προϋπολογισμού
  • Αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία
  • Ουσιαστικός  έλεγχος και ευθυγράμμιση
  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση συλλογικής γνώσης
  • Συνεχή εξέλιξη και διεύρυνση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο